OM GÅRDEN

Gårdsdrift

Storstadsnära jordbruk

Ågesta är ett storstadsnära jordbruk med ridskola och kreatursskötsel.

En driftsform som tillåter människor att ströva fritt i markerna.

En driftsform sedan 60-talet, som med hästar, kor och slåtter gett de viktiga förutsättningarna för naturreservatets bildande.

Här finns en öppen gård helt naturligt mitt i ridskolan. Kalvar som föds, växer upp och sprätter omkring i hagarna alldeles intill ridskolan. Den fantastiska fågelsjön bidrar till det rika djurlivet inpå knuten.

Ågesta gårdsarrende omfattar 100 hektar varav 80 hektar är naturreservat. Arealen betas av gårdens 74 hästar, ca 30 vuxna nötkreatur och ca 20 kalvar.

Kreaturens uppgift är att med hjälp av hästarna hålla markerna öppna på ett ekologiskt hållbart sätt, att främja fauna och djurliv i området. Gården förvaltas i nära samarbete med Stockholms Stad och Huddinge Kommun.

Ågesta drivs med slutet kretslopp, bete och foder från gårdens marker och gödsel tillbaka till jorden.

Ett par gånger per år säljs Ågestas naturbeteskött från våra kreatur som köttlådor. Vår idé är att sälja direkt till er som är intresserade av närproducerat och ekologist kött med djurens bästa i fokus. Kontakta Jocke Öberg på ekologisktkott@agestagard.se för mer information.

Våra nötkreatur äter det som växer på Ågestas marker, inget kraftfoder. Djuren går ute på bete från maj till november, på lösdrift med utevistelse resten av året, då de äter egenproducerat ensilage.

Gårdens historia

Personal 1910

1910 kom Ågesta Gård i familjen von Krusenstiernas ägo genom Lennart Hellstedt, far till Madeleine von Krusenstierna. Stockholms stad köpte sedan gården 1945 av sterbhuset efter Lennart Hellstedts alltför tidiga frånfälle. Då fanns inte möjligheten till fortsatt ägande. Från den dagen har familjen arrenderat Ågesta Gård genom Bo och Madeleine von Krusenstierna, båda lantmästare.

Från början var Ågesta Gård ett traditionellt jordbruk med kor och arbetshästar. 1963 såldes de ca 60 mjölkkorna p g a utdömda arbetarbostäder och dålig lönsamhet. Driften fortsatte med biffkor, då Stockholms stad ålade familjen att hålla åkermarken gräsbevuxen och öppen för det rörliga friluftslivet, främst med tanke på utbyggnaden av förorten Farsta.

Genom familjens hästintresse startades en ridskola med uteritter på gårdens egenuppfödda Gotlandsruss och halvblod. Lektionsridningen tog fart 1974 genom ombyggnaden av en loge till ridhus.

Jan & Margaretha v K

1978 tog Jan och Margaretha von Krusenstierna vid och startade familjeföretaget Ågesta Gård och Ridskola AB, som idag drivs vidare tillsammans med barnen Anna och Kristian.

Jan och Margaretha investerade i ett nytt ridhus 1984 för att möta den stigande efterfrågan. 10 år senare, 1994, byggdes det stora ridhuset ut från 60m långt till 84m plus en cafélokal.

Vid det här laget hade Ågesta Ridskola vuxit till att bli en av Sveriges största ridskolor, 55 hästar fördelade på ungefär hälften ponnyer och hälften stora hästar tog hand om de ca 900 eleverna i veckan.

Ännu bedrevs verksamheten i de åldrade byggnaderna som en gång byggdes för kor. Många tankar fanns på att renovera eller bygga om.

2008 togs ett historiskt beslut om Ågesta då Stockholms Stad beslutade att Ågesta skulle byggas om och få ett helt nytt stall för 72 hästar samt ett nytt ridhus till ponnyerna och en större cafeteria intill det nya ponnyridhuset.

2010 stod en ny anläggning klar. Nu kunde Ågesta Ridskola erbjuda en säkrare och mer trivsam miljö för hästar, kunder och personal. Arbetsförhållandena för personalen förbättrades väsentlig genom mekanisering av utfodring, mockning och städning.

2014 öppnade Ågesta Ridsportbutik. Utbudet i butiken är tänkt att tillgodose ridskolans kunder och även locka hästägare i närområdet.

2015 öppnade Ågesta Vattenträning. Ett ”gåband” för häst som fylls med vatten. Gårdens hästar samt hästar utifrån tränas både i förebyggande och i rehabiliteringssyfte.

2017 har ridskolan 64 hästar och ponnyer, 20 anställda, drygt 900 ridande elever per vecka och 130 barn på Hästis.

Personal 2010

Galleri

Galleri ombyggnation

En av Sveriges största ridskolor

Vår ridskola har funnits i över 40 år och erbjuder lektionsridning på 32 ponnyer och 32 hästar.